Ефективни и Ефикасни Обучения ДЗЗД

Проект на АУЕР за обучения на енергийни мениджъри по управление на енергийната ефективност и БДС EN ISO 50001

„Организиране и провеждане на обучения на енергийни мениджъри по управление на енергийната ефективност и БДС EN ISO 50001 в промишлени предприятия, вкл. МСП, по проект „Повишаване на капацитета на АУЕР за планиране на политики и мерки за енергийна ефективност. Повишаване на информираността на българските предприятия за потенциала за енергийни спестявания“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие“

АДПБФП № BG16RFOP002-3.005-0001-C01/22.11.2019 г.


Сайтът е временно спрян, поради техническа поддръжка.